FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące Kursu na Prawo Jazdy

Prawo Jazdy

Kluczowym kryterium ubiegania się o Prawo Jazdy jest odpowiedni
wiek kandydata. Osoby przystępujące do Kursu Prawa Jazdy kategorii B, w dniu pierwszego wykładu, muszą mieć ukończone 17 lat i 9 miesięcy. Aby po ukończonym kursie zostać dopuszczonym do egzaminu państwowego trzeba, w dniu egzaminu, mieć ukończone 17 lat i 11 miesięcy. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu dokument Prawa Jazdy można odebrać dopiero po
ukończeniu 18 lat.

Aby rozpocząć Kurs na Prawo Jazdy trzeba, w dniu pierwszego wykładu, mieć skończone co najmniej 17 lat i 9 miesięcy.

Aby rozpocząć Kurs Prawa Jazdy trzeba uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Odbywa się to w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na adres zameldowania. Wcześniej należy wykonać badania lekarskie i zdobyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do bycia kierowcą oraz udać się do fotografa, ponieważ potrzebna będzie również aktualna fotografia.

Aby założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) należy złożyć w odpowiednim, ze względu na miejsce zameldowania, Wydziale Komunikacji następujące dokumenty:

 • wniosek o Prawo Jazdy,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do bycia kierowcą,
 • kolorową fotografię o wymiarach 3,5×4,5 cm z układem twarzy „na wprost”,
 • osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć dodatkowo oświadczenie
  o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Kursie Prawa Jazdy, podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego,
 • dokument tożsamości do wglądu,
 • cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego Prawa Jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy tj. 185 dni.

Formalnie, po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, urzędnicy mają dwa dni robocze na wygenerowanie PKK. W praktyce całość formalności trwa nie dłużej niż 15-30 minut.

Nie. Dla każdej kategorii Prawa Jazdy należy mieć osobny Profil Kandydata na Kierowcę.

Szkoła Nauki Jazdy

Ośrodek Szkolenia Kierowców Automobilklubu Rzeszowskiego mieści się w Rzeszowie, w centrum miasta, przy ul. Wyspiańskiego 2.

Biuro Automobilklubu Rzeszowskiego pracuje w dni robocze, w godz. od 8:00 do 16:00.

Plac manewrowy Automobilklubu Rzeszowskiego usytuowany jest w niedalekiej odległości od naszej siedziby, na terenie stadionu sportowego „Resovia” w Rzeszowie, przy ul. Wyspiańskiego 22. Plac jest oświetlony i oznakowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami szkoleniowo – egzaminacyjnymi.

Na Kurs Prawa Jazdy w naszym ośrodku można zapisać się osobiście, w Biurze Automobilklubu Rzeszowskiego (Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 2), od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00 lub podczas odbywających się cyklicznie spotkań organizacyjnych dla kursantów. Zapisów można dokonywać także telefonicznie pod numerem telefonu +48 602 589 085 lub +48 17 85 33 139 wew. 21, poprzez e-mail prawojazdy@automobilrzesz.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy na naszej stronie www.

W naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców płatności za Kurs na Prawo Jazdy można dokonać:

 • gotówką, w siedzibie Automobilklubu Rzeszowskiego (Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 2), w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00,
 • przelewem na rachunek bankowy Automobilklubu Rzeszowskiego nr 38 1540 1131 2001 6201 3505 0001.

Tak, płatności za Kurs Prawa Jazdy można dokonać w trzech lub czterech proporcjonalnych ratach.

Kurs Nauki Jazdy

Cennik Kursów Nauki Jazdy organizowanych przez OSK Automobilklubu Rzeszowskiego oraz usług dodatkowych można znaleźć tutaj.

Część teoretyczna Kursu na Prawo Jazdy obejmuje 30 godzin lekcyjnych (po 45 minut każda) zajęć z teorii, na które składa się:

 • 24 godziny wykładów prowadzonych przez instruktora nauki jazdy,
 • 4 godziny zajęć poświęconych pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzonych przez  Ratownika Medycznego,
 • 2 godziny ćwiczeń na testach komputerowych, identycznych jak na egzaminie państwowym.

* Dodatkowo, w naszej Szkole Jazdy, każdy kursant otrzymuje GRATIS minimum 1 godzinę zegarową zajęć na, jedynym w Rzeszowie, komputerowym symulatorze jazdy samochodem.

W przypadku kursu standardowego zajęcia z teorii odbywają się podczas 7 wykładów, w dni robocze tj.: od poniedziałku do czwartku – w tygodniu A zajęć oraz od poniedziałku do środy – w tygodniu B zajęć, zawsze w godzinach popołudniowych i wieczornych, od 16:00 do 19:00. W ósmym dniu zajęć (tj. w czwartek w tygodniu B), kończącym cykl teorii, spotykamy się uczestnikami Kursu Prawa Jazdy w maksymalnie 4-osobowych grupach na ćwiczeniach z testów komputerowych zbieżnych z egzaminacyjnymi.

W przypadku kursu weekendowego zajęcia teoretyczne są realizowane podczas czterech dni zajęć, na przestrzeni dwóch weekendów. Z reguły wykłady realizujemy w soboty, od 9:00 do 15:00, zaś w niedziele od 9:00 do 14:15. Opcjonalnie w piątki: od 18:00 do 21:00, wówczas skróceniu ulega czas zajęć prowadzonych w sobotę lub niedzielę. Na prośbę grupy szkoleniowej zawsze istnieje możliwość drobnej korekty czasu trwania zajęć.

W przypadku kursu indywidualnego terminy zajęć z teorii dopasowywane są do oczekiwań klienta. Wykłady mogą odbywać się na przestrzeni 5 lub 7 dni tygodnia, w godzinach do wyboru od 7:00 do 21:00.

Istnieje możliwość samodzielnego przygotowania się do egzaminu teoretycznego. W takiej sytuacji przed przystąpieniem do kursu praktycznego na prawo jazdy należy zdać egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) i w ten sposób od razu zacząć praktyczną naukę jazdy z pominięciem kursu teoretycznego. Trzeba jednak wcześniej ukończyć 4-godzinne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Tak. Ośrodek Szkolenia Kierowców Automobilklubu Rzeszowskiego posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zajęć, w ramach kursu teoretycznego, w formie zdalnej. Konieczne jest jednak odbycie, w naszej siedzibie w Rzeszowie, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego, w formie testu komputerowego.

Tak. Uczestnik każdy uczestnik Kursu Prawa Jazdy kategorii B otrzymuje GRATIS świetnie opracowaną książkę zawierającą omówienie zakresu programowego szkolenia oraz dostęp do bazy testów egzaminacyjnych on-line, na dwóch wiodących portalach internetowych skierowanych dla kursantów.

Część praktyczna Kursu na Prawo Jazdy obejmuje 30 godzin zegarowych jazdy samochodem identycznym jak na egzaminie państwowym na Prawo Jazdy. W ramach kursu w naszym OSK uczestnicy otrzymują dodatkowo 1 godzinę jazdy GRATIS.

Jazdy mogą odbywać się nawet codziennie. Ich częstotliwość zależy od dostępnych terminów. Przepisy ograniczają jednak dzienną ilość godzin nauki jazdy praktycznej do maksymalnie 2 godzin dziennie, w przypadku pierwszych 8 godzin jazdy i 3 godzin dziennie, w przypadku dalszej części kursu.

Jazdy samochodami szkoleniowymi rozpoczynają się po ukończeniu kursu teoretycznego w naszym ośrodku, zaś w przypadku osób korzystających z zajęć w formie e-learningu, po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego z teorii.

Jazdy w ramach kursu praktycznego mogą odbywać się nawet codziennie. Wszystko zależy od dostępnych terminów i godzin. Częstotliwość jazd każdy kursant ustala indywidualnie bezpośrednio z instruktorem prowadzącym naukę jazdy praktycznej lub z kierownikiem Szkoły Jazdy Automobilklubu Rzeszowskiego.

Tak, godziny jazd zależą od indywidualnych ustaleń instruktora z kursantem.

Część praktyczna Kursu Nauki Jazdy w naszej szkole odbywa się w godzinach od 7:00 do 22:00 w dni robocze, zaś w weekendy od 7:00 do 18:00/19:00. Ostatecznie godziny zajęć zależą od indywidualnych ustaleń instruktora z uczestnikiem kursu.

Część praktyczna Kursu na Prawo Jazdy, czyli jazda, odbywa się we wszystkie dni tygodnia, także w soboty i niedziele, do późnych godzin popołudniowych.

Jazdy odbywają się samochodami szkoleniowymi identycznymi jak na praktycznym egzaminie państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie, czyli Hyundai’ami i20.

Tak. Nasza Szkoła Nauki Jazdy posiada na wyposażeniu Hyundai’e i20, czyli dokładnie takie same pojazdy, w jakich odbywają się egzaminy na Prawo Jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

Tak. Jazdy dodatkowe realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00, zaś w weekendy od 7:00 do 18:00/19:00.

W przypadku Kursu na Prawo Jazdy z częścią teoretyczną w formie e-learningu, egzaminy wewnętrzne odbywają się po zakończeniu każdej części kursu, czyli po teorii oraz po nauce jazdy praktycznej. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu z teorii, uczestnik Kursu Prawa Jazdy nie może przystąpić do szkolenia praktycznego.

W przypadku Kursu Nauki Jazdy z opcją wykładów stacjonarnych, w siedzibie naszej Szkoły Jazdy w Rzeszowie, oba egzaminy wewnętrzne odbywają się dopiero po ukończeniu całości kursu, tj. szkolenia teoretycznego i praktycznego. Kursanci wpierw zdają egzamin z teorii, a następnie z praktyki.

Z pozytywnymi wynikami z obu części szkolenia, uczestnik Kursu Prawa Jazdy może przystąpić do egzaminu państwowego.

Nie. W Ośrodku Szkolenia Kierowców Automobilklubu Rzeszowskiego egzaminy wewnętrzne nie podlegają jakimkolwiek dodatkowym opłatom.

Egzamin na Prawo JAzdy

Na egzamin na Prawo Jazdy można zapisać się na dwa sposoby: bezpośrednio w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego lub online, za pośrednictwem strony www.info-car.pl.

Egzaminy na Prawo Jazdy odbywają się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Najbliższy WORD znajduje się w Rzeszowie, przy al. Wyzwolenia 4.

Egzamin na Prawo Jazdy, podobnie jak kurs, składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Przystąpienie do egzaminu teoretycznego to koszt 30 zł, zaś do egzaminu praktycznego 140 zł.

Tak, egzamin na Prawo Jazdy można zdawać autem należącym do Szkoły Nauki Jazdy, jednak musi on być odpowiednio przystosowany do egzaminowania.

Niestety nie. Szkoła Jazdy Automobilklubu Rzeszowskiego nie dysponuje samochodem wyposażonym w odpowiedni, homologowany sprzęt rejestrujący przebieg egzaminu państwowego. Samochody szkoleniowe naszego Ośrodka Szkolenia Kierowców są zbieżne z autami będącymi na wyposażeniu rzeszowskiego WORD-u, którymi zdaje się egzamin na Prawo Jazdy.

Tak. Z egzaminu na Prawo Jazdy można zrezygnować, ale nie później niż na dwa dni robocze przed jego terminem. W takiej sytuacji opłata wpłacona w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) nie przepadnie. W celu rezygnacji z egzaminu, należy zgłosić się do WORD, a jeżeli zgłoszenia na egzamin dokonano online, należy skorzystać z opcji anulowania rezerwacji w serwisie InfoCar https://info-car.pl/.

Jeżeli zdający nie pojawi się w wyznaczonym terminie na egzaminie na prawo jazdy, bez uprzedniej rezygnacji z terminu, wniesiona opłata za egzamin nie będzie podlegać zwrotowi.

Na egzamin na Prawo Jazdy należy zabrać ze sobą dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub zgodę na pobyt tolerowany. Jeżeli zgłoszenie na egzamin zostało dokonane poprzez serwis InfoCar należy zabrać ze sobą również potwierdzenie zapisu na egzamin. Na egzamin praktyczny nie można zapomnieć o zabraniu ze sobą okularów lub innych urządzeń korekcyjnych, określonych podczas badań lekarskich np. szkieł ochronnych, aparatu słuchowego itp.

Tak, ale tylko wówczas, gdy Nauka Jazdy została ukończona po 1 lipca 1998 r. Od tej daty raz zaliczony kurs, jest ważny bezterminowo. Jeżeli kurs został zaliczony przed 1 lipca 1998 r., wówczas trzeba raz jeszcze uczestniczyć w pełnym kursie na wybraną kategorię Prawa Jazdy.

Tak. Jeżeli egzamin teoretyczny na Prawo Jazdy został zaliczony po 24 sierpnia 2014 r., to jego ważność jest bezterminowa. Egzaminy teoretyczne zaliczone przed tą datą, utraciły ważność po 6 miesiącach od uzyskania wyniku pozytywnego. Jeżeli od ostatniego egzaminu upłynęły 2 lata, należy udać się do Wydziału Komunikacji w celu odblokowania swojego Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Po dwóch latach nieaktywności PKK został zarchiwizowany.

Nie, ponieważ uprawnienia nie zostały jeszcze nadane. Otrzymuje się je w momencie odbioru blankietu prawa jazdy – kwitując odbiór własnoręcznym podpisem.

W celu odebrania dokumentu Prawa Jazdy należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, gdzie należy uiścić stosowną opłatę za wydania dokumentu. Czas oczekiwania na blankiet Prawa Jazdy to według przepisów maksymalnie 30 dni. W praktyce czeka się około 2 tygodni. Odbioru dokumentu dokonujemy w Wydziale Komunikacji.

Koszt wydania dokumentu Prawa Jazdy to 100 zł i 50 gr.

Masz jeszcze jakieś pytania? Zadzwoń lub Napisz