Regulamin Kursu Prawa Jazdy

REGULAMIN KURSU PRAWA JAZDY​

dla uczestników kursów Ośrodka Szkolenia Kierowców Automobilklubu Rzeszowskiego

I. Uczestnicy kursu

 1. Uczestnikami kursu kategorii B mogą być osoby, które:
  • mają ukończone 17 lat i 9 miesięcy (w przypadku niepełnoletności za zgodą rodziców) oraz uzyskały w wydziale komunikacji tzw.: nr Profilu Kandydatki / Kandydata na Kierowcę (PKK),
  • posiadają umiejętność czytania i pisania,
  • posiadają wymaganą sprawność fizyczną i psychiczną, udokumentowaną zaświadczeniem lekarza upoważnionego do badań kierowców,
  • dokonają pełnej wpłaty za kurs wg obowiązującego cennika lub w 3 proporcjonalnych ratach: (pierwsza rata przed rozpoczęciem kursu lub pierwszym wykładem, druga przed terminem rozpoczęcia części praktycznej szkolenia, trzecia rata przed upływem 15-tej godziny nauki jazdy praktycznej).

II. Dyscyplina nauki

 1. Podstawowym obowiązkiem uczestników kursu jest:
  • podporządkowanie się kierownictwu OSK w zakresie organizacji procesu szkolenia,
  • regularne i punktualne uczęszczanie na wykłady i naukę jazdy praktycznej.
 1. Nie stosowanie się do obowiązujących przepisów, niewłaściwe zachowanie się na zajęciach może spowodować skreśleniem kursanta z listy uczestników kursu.

 2. Obowiązkiem kursanta jest każdorazowe przedkładanie instruktorowi przed jazdą i wykładowcy przed rozpoczęciem lekcji karty przeprowadzonych zajęć, do której wpisywana jest każda godzina realizowanego programu. Po wykorzystaniu wszystkich jazd kursant zwraca kartę do biura Ośrodka Szkolenia Kierowców, co jest warunkiem wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz aktualizacji elektronicznego Profilu Kandydatki / Kandydata na Kierowcę.
  Kursant uczestniczy w nauce jazdy praktycznej zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. W przypadku braku możliwości wykorzystania zaplanowanej harmonogramem lekcji nauki jazdy praktycznej, kursant powinien zgłosić to w biurze Ośrodka Szkolenia Kierowców lub bezpośrednio u instruktora nauki jazdy z co najmniej 12-godzinnym wyprzedzeniem. Nie zgłoszenie się na umówiony termin jazdy i nie powiadomienie biura Ośrodka w w/w terminie, spowoduje obciążenie kursanta poniesionymi przez OSK kosztami niewykorzystanej jazdy w wysokości 50% aktualnej ceny godziny jazdy uzupełniającej.
  Niewykorzystana godzina jazdy z puli wszystkich godzin obowiązujących dla danej kategorii prawo jazdy, wciąż pozostaje do wykorzystania/wyjeżdżenia po uprzednim uiszczeniu opłaty za niezgłoszenie się na umówiony termin jazdy praktycznej.
 1. Za rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie udostępnionych do nauki pomocy naukowych, oraz innego sprzętu oddanego do dyspozycji słuchaczy kursu, kursant odpowiada materialnie.

 2. Kursant, jest zobligowany do ukończenia kursu prawa jazdy w ciągu 6 miesięcy od dnia pierwszego wykładu teoretycznego. Po tym okresie koszt nie wyjeżdżonych godzin jazd praktycznych może ulec przewartościowaniu, ze względu na zmienne koszty kursów prawa jazdy prowadzone przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Automobilklubu Rzeszowskiego.

 3. Na naukę jazdy kursanci winni zgłaszać się: wypoczęci i w odpowiednim obuwiu (w miarę możliwości na tzw. płaskiej podeszwie). W przypadku złej dyspozycji fizycznej lub psychicznej instruktor nauki jazdy może zmienić zaplanowany temat lekcji lub przerwać naukę jazdy.

 4. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, kiedy kursant nie może korzystać z nauki na skutek udokumentowanych ważnych powodów np. choroba, przeniesienie służbowe lub długotrwała delegacja – może nastąpić zwrot części wpłaty, każdorazowo na podstawie decyzji Kierownika Ośrodka Szkolenia, na następujących zasadach:
  • jeśli kursant nie przystąpił do nauki – potrąca się z tytułu kosztów administracyjnych 10 % ceny kursu;
  • jeśli kursant przystąpił do zajęć teoretycznych – potrąca się 10 % ceny kursu + 100 zł (za wykłady i materiały dydaktyczne);
  • jeśli kursant rozpoczął jazdy praktyczne i wykorzystanych zostało do 50% przewidzianych godzin jazd szkoleniowych – potrąca się kwotę wyliczoną wg schematu: cena kursu / 30 godz. x ilość. wyjeżdżonych godz. + 10% + 100 zł;
  • jeśli kursant rozpoczął jazdy praktyczne i wykorzystanych zostało więcej niż 50% przewidzianych godzin jazd szkoleniowych – wpłata za kurs nie podlega zwrotowi;
  • jazdy uzupełniające należy zrealizować w ciągu dwóch lat, po tym okresie wartość niewykorzystanych jazd przechodzi na rzecz działalności statutowej klubu;
  • kurs należy rozliczyć – zakończyć maksymalnie w ciągu trzech lat od terminu rozpoczęcia, po tym okresie nadpłacone kwoty przechodzą na działalność statutową klubu;

III. Przepisy porządkowe

 1. Opuszczenie sali wykładowej lub ćwiczeń w czasie trwania wykładów lub ćwiczeń, może nastąpić za zgodą wykładowcy lub instruktora.

 2. Korzystanie z pomocy naukowych Ośrodka dozwolone jest pod nadzorem kierownika OSK, wykładowcy lub instruktora.

 3. Organizowanie na terenie Ośrodka gier hazardowych, palenie papierosów czy spożywanie alkoholu jest zabronione pod rygorem natychmiastowego usunięcia z kursu. W razie stwierdzenia, że kursant znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka podlega on natychmiastowemu usunięciu z zajęć.

 4. Podczas nieobecności instruktora nauki jazdy, zabrania się uczestnikom kursu wsiadania do samochodów szkoleniowych, uruchomienia silnika oraz jazdy. Nie stosowanie się do tej części regulaminu spowoduje natychmiastowe skreślenie z listy uczestników kursu oraz pokrycie przez sprawcę strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia sprzętu i pełną odpowiedzialność za kolizję / wypadek / zdarzenie drogowe.

 5. Każdy kursant jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wydanych przez kierownictwo Ośrodka zarządzeń. Ewentualne skargi i zażalenia należy kierować do Kierownika Ośrodka Szkolenia lub Zarządu Automobilklubu.

IV. Postanowienia ogólne

 1. Indywidualne zajęcia z nauki jazdy odbywają się w dniach i godzinach wyznaczonych przez Kierownika Ośrodka. Podstawowym założeniem nauki kierowania pojazdami jest, aby każdy kursant w ramach prowadzonych zajęć osobiście kierował pojazdem min. 30 godzin zegarowych (kategoria „B”).

 2. Czas kierowania pojazdem wpisuje instruktor każdorazowo po zakończonej jeździe w kartę przeprowadzonych zajęć kursanta i kartę drogową dotyczącą danego pojazdu szkoleniowego.

 

Niniejszy regulamin podaje się kursantom do wiadomości i przestrzegania.

Rzeszów,  Styczeń 2020 r.

Zapisz się online na Kurs na Prawo Jazdy