Regulamin Kursu Prawa Jazdy

REGULAMIN KURSU PRAWA JAZDY​

dla uczestników kursów Ośrodka Szkolenia Kierowców Automobilklubu Rzeszowskiego

I. Uczestnicy kursu

 1. Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:
  – kategoria AM i B – mają ukończone 17 lat i 9 miesięcy za zgodą rodziców,
  – posiadają umiejętność czytania i pisania,
  – posiadają wymaganą sprawność fizyczną i psychiczną, udokumentowaną zaświadczeniem lekarza upoważnionego do badań kierowców,
  – dokonają pełnej wpłaty za kurs wg obowiązującego cennika lub  w 3 proporcjonalnych ratach: (pierwsza rata przed rozpoczęciem kursu lub  pierwszym wykładem, druga przed terminem rozpoczęcia części praktycznej szkolenia, trzecia rata przed upływem 10-tej do 15-tej godziny nauki jazdy praktycznej).

II. Dyscyplina nauki

 1. Podstawowym obowiązkiem słuchaczy jest:
  – podporządkowanie się kierownictwu OSK w zakresie organizacji procesu szkolenia,
  – regularne i punktualne uczęszczanie na wykłady i naukę jazdy.
 2. Nie stosowanie się do obowiązujących przepisów, niewłaściwe zachowanie się na zajęciach może spowodować skreśleniem kursanta z listy uczestników kursu.
 3. Obowiązkiem kursanta jest każdorazowe przedkładanie instruktorowi przed jazdą i wykładowcy przed rozpoczęciem lekcji karty kontrolnej zajęć, do której wpisywana jest każda godzina realizowanego programu.

  Po wykorzystaniu wszystkich jazd kursant zwraca kartę do Ośrodka Szkolenia Kierowców, co jest warunkiem wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz aktualizacji elektronicznego Profilu Kandydata/Kandydatki na Kierowcę. W przypadku niemożności wykorzystania zaplanowanej harmonogramem lekcji nauki jazdy praktycznej, kursant winien zgłosić o tym w biurze Ośrodka Szkolenia Kierowców lub bezpośrednio u instruktora nauki jazdy z co najmniej 12-godzinnym wyprzedzeniem.
  Nie zgłoszenie się na umówiony termin jazdy i nie powiadomienie Ośrodka w w/w terminie, spowoduje obciążenie kursanta poniesionymi przez OSK kosztami niewykorzystanej jazdy w wysokości 45% aktualnej ceny godziny jazdy (Przy cenie 55,00 zł/godz. na dzień 01,01,2020r., opłata wynosi dokładnie: 55,00 zł x 45% = 24,75 zł/godz.).
  Obowiązuje opłata wynosząca 25,00 zł/godz. Niewykorzystana godzina jazdy z puli wszystkich godzin obowiązujących dla danej kategorii prawo jazdy, wciąż pozostaje do wykorzystania/ wyjeżdżenia po uprzednim uiszczeniu opłaty za niezgłoszenie się na umówiony termin jazdy praktycznej.

 4. Za rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie udostępnionych do nauki pomocy naukowych, oraz innego sprzętu oddanego do dyspozycji słuchaczy kursu, kursant odpowiada materialnie.
 5. Kursant, jest zobligowany do ukończenia kursu prawa jazdy w przeciągu 6 miesięcy od dnia pierwszego wykładu teoretycznego. Po tym okresie koszt nie wyjeżdżonych godzin jazd praktycznych może ulec przewartościowaniu, ze względu na zmienne koszty Kursów Prawa Jazdy prowadzone przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Automobilklubu Rzeszowskiego.
 6. Na naukę jazdy kursanci winni zgłaszać się: wypoczęci i w odpowiednim obuwiu (w miarę możliwości na tzw. płaskiej podeszwie). W przypadku złej dyspozycji fizycznej lub psychicznej instruktor nauki jazdy może zmienić zaplanowany temat lekcji lub przerwać naukę jazdy.
 7. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, kiedy kursant nie może korzystać z nauki na skutek udokumentowanych ważnych powodów np. choroba, powołanie do służby wojskowej, przeniesienie służbowe lub długotrwała delegacja – następuje zwrot wpłaty każdorazowo na podstawie decyzji Kierownika Ośrodka Szkolenia, pod warunkiem, że:
  – nie przystąpił do nauki – potrąca się z tytułu kosztów administracyjnych około 5 % ceny kursu tj.: – 50 zł,
  – za zrealizowane zajęcia teoretyczne potrąca się kwotę 50 zł,
  – w przypadku rozpoczętych jazd potrąca się kwotę wyliczoną wg schematu – cena kursu / 30 godz. x ilość. wyjeżdżonych godz. + 50 zł (za wykłady),
  – jazdy dodatkowe należy zrealizować w przeciągu dwóch lat, po tym okresie wartość niewykorzystanych jazd przechodzi na rzecz działalności statutowej klubu,
  – kurs należy rozliczyć – zakończyć maksymalnie w ciągu trzech lat od terminu rozpoczęcia, po tym okresie nadpłacone kwoty przechodzą na działalność statutową klubu,
  przy wykorzystaniu do 50% przewidzianych godzin jazd szkoleniowych potrąca się wartość wyjeżdżonych godzin oraz zrealizowanych godzin zajęć teoretycznych,
  po wykorzystaniu więcej niż 50% przewidzianych jazd – wpłata za kurs nie podlega zwrotowi.

III. Przepisy porządkowe

 1. Opuszczenie sali wykładowej lub ćwiczeń w czasie trwania wykładów lub ćwiczeń, może nastąpić za zgodą wykładowcy lub instruktora.
 2. Korzystanie z pomocy naukowych Ośrodka jak: stanowiska do ćwiczeń komputerowych, telewizora, magnetowidu, komputera, projektora multimedialnego, odtwarzacza dvd, modeli zespołów lub części samochodowych – dozwolone jest pod nadzorem kierownika OSK, wykładowcy lub instruktora.
 3. Palenie tytoniu w sali wykładowej oraz na terenie budynku AR lub w czasie nauki jazdy praktycznej jest surowo zabronione.
 4. Organizowanie na terenie Ośrodka gier hazardowych lub używanie alkoholu zabronione jest pod rygorem natychmiastowego usunięcia z kursu. W razie stwierdzenia, że kursant znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka podlega on natychmiastowemu usunięciu z zajęć.
 5. Podczas nieobecności instruktora nauki jazdy, zabrania się słuchaczom wsiadania do samochodów szkoleniowych, usiłowanie uruchomienia silnika oraz jazdy. Nie stosowanie się do tej części regulaminu spowoduje natychmiastowe skreślenie z listy słuchaczy oraz pokrycie przez sprawcę strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia sprzętu i pełną odpowiedzialność za wypadek / kolizję / zdarzenie drogowe.
 6. Każdy kursant jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wydanych przez kierownictwo Ośrodka zarządzeń, a ewentualne skargi i zażalenia należy kierować do Kierownika Ośrodka Szkoleniowego lub Zarządu Automobilklubu..

IV. Postanowienia ogólne

 1. Indywidualne zajęcia z nauki kierowania pojazdami samochodowymi (nauka jazdy) odbywają się w dniach i godzinach wyznaczonych przez Kierownika Ośrodka. Podstawowym założeniem nauki kierowania pojazdami jest, aby każdy kursant w ramach prowadzonych zajęć osobiście kierował pojazdem:
  – na kategorię ,,AM” – od 5 do 10 godzin zegarowych,
  – na kategorię ,,B” – 30 godzin zegarowych.
 2. Czas kierowania pojazdem wpisuje instruktor każdorazowo po zakończonej jeździe w kartę kontrolną kursanta i kartę drogową dotyczącą danego pojazdu szkoleniowego.

Niniejszy regulamin podaje się kursantom do wiadomości i przestrzegania.

Rzeszów, styczeń 2020

Zapisz się online na Kurs na Prawo Jazdy